VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělství › Vodní hospodářství

Služby

Žádost o získání kolaudačního souhlasu ke stavbě vodního díla. V kompetenci krajského úřadu je vydání kolaudačního souhlasu ke stavbám vodních děl: Dotýkajících se hraničních vodních toků. Souvisejících s vypouštěním odpadních vod s obsahem nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné látky do vod…
Mít povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je třeba: V případě povrchových vod k jejich odběru, vzdouvání, akumulaci, využití energetického potenciálu, využití pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání a k jinému nakládání s nimi,…
Souhlas vodoprávního úřadu potřebujete mít ke stavbám, zařízením, popřípadě činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry. Konkrétně: Ke stavbám a zařízením na pozemcích, na kterých se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích, které s takovými pozemky sousedí a vodní poměry budou ovlivněny.…
Krajský úřad může vydat povolení ke stavbě vodních děl: Dotýkajících se hraničních vodních toků. Souvisejících s vypouštěním odpadních vod do povrchových vod ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více. Souvisejících s vypouštěním odpadních vod z těžby a zpracování…
Pokud chcete provozovat vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, musíte získat povolení k jejich provozování.

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo