OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Úvod › Občanské záležitosti

Služby

Veřejná sbírka je získávání dobrovolných finančních příspěvků pro veřejně prospěšný účel (humanitární, charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, ochrana kulturních památek, tradic anebo životního prostředí). Veřejnou sbírku může pořádat pouze právnická osoba.
Vydání potvrzení o údajích nalezených ve sbírkách listin k matričním zápisům (informace o narození, uzavření manželství, nebo úmrtí).Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede, nebo v druhopisu matriční knihy vedené…
Kontaktní místo Czech POINT poskytuje pro veřejnost celou řadu služeb: výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů, podání vůči státní správě, autorizovanou konverzi dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak, založení a správu datové schránky a další.
Toto osvědčení je dokladem, kterým se prokazuje státní občanství České republiky a má platnost po dobu jednoho roku od data vydání.Na přání žadatele je možné v osvědčení uvést také údaje o získání či zániku státního českého anebo československého občanství, potvrzení státního občanství pro přesné…
Statní občanství České republiky může získat:  Fyzická osoba (prohlášení podle § 31), která pozbyla českého nebo československého státního občanství, pokud se nejednalo o: Pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního…
O udělení státního občanství České republiky mohou zažádat občané cizího státu s trvalým pobytem na území ČR. This information is available in English.
Občanství České republiky se můžete vzdát prohlášením o vzdání se státního občanství České republiky, a pokud splňujete tyto podmínky: Trvale se zdržujete v cizině. Nejste v České republice přihlášeni k trvalému pobytu. Jste zároveň občanem cizího státu nebo žádáte o získání cizího státního…
Nahlédnutí do sbírek listin a druhopisů matričních knih k matričním zápisům ke zjištění údajů, které jsou v nich vedeny (informace o narození, uzavření manželství nebo úmrtí).Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční…
Krajský úřad na základě žádosti provádí ověřování: Matričních dokladů (rodného, oddacího a úmrtního listu). Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu do partnerství. Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v…
Ověření shody listiny s jejím opisem anebo kopií (vidimace). Ověření pravosti podpisu (legalizace).
Občané mají právo pokojně se shromažďovat: K využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod. K výměně informací a názorů. K účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.  Za shromáždění se považují i pouliční průvody a manifestace.
Stížnost je písemné nebo ústní podání, kterým se fyzické a právnické osoby obracejí na orgány kraje ve věci ochrany jejich zájmů, pokud správní řád neposkytuje jiný prostředek ochrany, nebo kterým občané kraje upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení spadá do působnosti orgánů kraje.
Vyřizování žádostí o poskytnutí informace adresovaných MSK a jeho orgánům.
Přísedící krajského soudu jsou do své funkce ustanovování zastupitelstvem vyššího územně správního celku. V případě Krajského soudu v Ostravě je to Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, které volí přísedící krajského soudu. Přísedící jsou voleni do funkce na dobu 4 let.

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo